loading

Játékszabályzat

 

 

Részvételi- és Játékszabályzat

 

1. Az Autó Bartex Kft. (8000 Székesfehérvár, Kaptár utca 3., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a 2020. szeptember 13-án, Börgöndön megtartott Repülőnapon, megfelelően kitöltött Regisztrációs lap.

 

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A Játék 2020. szeptember 13-ám (vasárnap) 09:00 órakor indul, és 2020. szeptember 13-án (vasárnap) 17:00 óráig tart.

 

3. Egy Játékos csak egy Regisztrációs lapot tölthet ki, a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Regisztrációs lap beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

 

A Játék nyereménye egy bérautó biztosítása egy hétvégére. Az összes Regisztrációs lapot kitöltő játékos között sorsolunk 1, azaz 1 nyertes személyt.

 

A nyeremény sorsolására 2020. szeptember 14-én (hétfőn)  manuális módon kerül sor a következő címen: Autó Bartex Kft. 8000 Székesfehérvár, Kaptár utca 3.

 

A Szervező az ajándék nyertesének nevét Facebookon közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül  https://www.facebook.com/suzukibartaszekesfehervaressarbogard/   Facebook oldalon is. Az ajándék nyertesét privát üzenetben és telefonon is értesítjük, erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és posta címét Facebook privát üzenetben. A Szervező az ajándékokat személyesen juttatja el a nyertesekhez.

 

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen egy nyertest és egy tartalék nyertest húz ki.  A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem elérhető 24 órán belül, s így kizárásra kerül.

 

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

 

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező Autó Bartex Kft dolgozói.

 

8. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 

9. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő

elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

10. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

 

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

12. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Autó Bartex Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Autó Bartex Kft. 8000 Székesfehérvár, Kaptár utca 3.; vagy a következő e-mail címen: szeip.beata@barta.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

 

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 

A Szervező Autó Bartex Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 

 Az adatok, melyeket megad a játékban a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.